25,000تومان
ماهانه
LR5DA
مقدار فضا
5 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
50 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
50 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین
35,000تومان
ماهانه
LR10DA
مقدار فضا
10 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
100 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
100 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین
45,000تومان
ماهانه
LR15DA
مقدار فضا
15 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
150 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
100 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین
55,000تومان
ماهانه
LR20DA
مقدار فضا
20 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
200 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
150 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین
65,000تومان
ماهانه
LR25DA
مقدار فضا
25 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
250 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
150 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین
75,000تومان
ماهانه
LR30DA
مقدار فضا
30 گیگا بایت
ترافیک ماهیانه
300 گیگا بایت
تعداد دامنه مجاز
200 دامنه
Oversell
دارد
کنترل پنل
دایرکت ادمین

Powered by WHMCompleteSolution